Pagrybio kapinynas

Pagrybio kapinynas tirtas 1980-1982 m. (vadovavo Laima Vaitkunskienė). Kapinyne rasti V-VI a. 217 griautiniai palaidojimai. Mirusieji laidoti po vieną, nors kai kuriose kapo duobėse rasti ir 2-4 individai; 38 kapuose rastos žirgų dalys (daugiausia galvos ir/ar kojos). Gausu žalvarinių, gintarinių ar sidabrinių papuošalų, amuletų, su darbu susijusių įrankių, aprangos dalelių, ginklų ir pan.


Kolekcijoje saugomi 115 individų palaikai iš 1980-1982 m. atidengtų 217 palaidojimų. 102 individų skeletai ankstesnių antropologinių tyrimų metu buvo aprašyti ir po tyrimų perlaidoti. Pagrybio kapinyno palaidojimai nėra pilnos sudėties, t.y. kolekcijoje išskirtinai saugomos tik kaukolės. Pastarųjų yra 115 ir tik 20 individų turėjo pavienius postkranijinio skeleto kaulus. Todėl kolekcija traktuotina kaip fragmentiško išlikimo:

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

0

0

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

20

17,4 %

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

95

82,6 %

Iš 115 individų 74,8% yra suaugusieji, 25,2% nesuaugę individai (1 pav.). Vyrai ir tikėtini vyrai sudarė 36,5 % visų tirtų individų, o moterys ir tikėtinos moterys – 37,4 %. Nesuaugusių individų amžiaus pasiskirstymas nurodytas 2 pav., o suaugusiųjų 3 pav.

1 pav. Pagrybio kapinyno populiacijos struktūra (N=115).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Pagrybio kapinyno populiacijoje (N=115).
3 pav. Vyrų ir moterų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Pagrybio kapinyno populiacijoje (N=115).