Senoji Kernavės bažnyčia

1988 m. Kernavės miestelio pietiniame pakraštyje, į rytus nuo dabartinės Kernavės mūrinės bažnyčios pradėti vykdyti archeologiniai tyrimai. Jų metu aptikta senosios Kernavės bažnyčios vieta, pamatai ir palaidojimai, datuoti XV-XVII a.  258 kapai rasti buvusio šventoriaus ribose, o 115 kapų rasta ties buvusios bažnyčios pamatais. Mirusieji laidoti tankiai, kelis kartus toje pačioje vietoje. Dauguma mirusiųjų palaidoti lentiniuose karstuose, orientuoti galvomis į vakarus, šiaurės vakarus ir pietvakarius.


Dauguma skeletų išlikę prastai, kaulai žymiai paveikti erozijos ir labai fragmentiški. Iš viso saugomi 286 individų griaučiai arba geriausiai išlikusios jų dalys (kaukolė, ilgieji kaulai):

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

87

48%

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

103

28%

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

 96

24%

Demografinis Kernavės bažnyčios populiacijos profilis nėra išsamus.  Vyrai ir tikėtini vyrai sudarė 33 %, moterys ir tikėtinos moterys – 20 %, tačiau net trečdaliui suaugusių individų lyties nustatyti buvo neįmanoma. (1 pav.). Nesuaugę, iki 18 m., sudarė  tik dešimtadalį visų individų.

Nesuaugusių individų grupėje daugiausia buvo 1-5 metų vaikų (2 pav.). Daugiausia suaugusių vyrų ir moterų mirė  būdami vidutinio, 30-49 metų, amžiaus (3 pav.).

1 pav. Senosios Kernavės bažnyčios  populiacijos struktūra (N=286).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas skirtingose amžiaus grupėse visoje senosios Kernavės bažnyčios populiacijoje (N=286).
3 pav. Suaugusių procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Kernavės bažnyčios populiacijoje (N=286).