Vilnius, Subačiaus g. 7

Rekonstrukcijos darbų metu Subačiaus g. 7 sklype rastos kapinės, priklaususios šalia esančiai Šv. Dvasios cerkvei ir vienuolynui. 1998 m. sklype vykdyti archeologiniai tyrimai (vadovas Andrius Vaicekauskas). Ištirtas plotas siekė 138,6 m2, atidengtas 131 kapas.  Nei miesto, nei Šv. Dvasios vienuolyno archyvuose duomenų apie čia buvusias kapines nėra. Archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad mirusieji laidoti eilėmis ir grupėmis, aptikta ir vienalaikių grupinių palaidojimų, todėl, manoma, kad buvo laikomasi tam tikros, kapinėms būdingos, laidojimo tvarkos. Rasta nedaug, bet retų įkapių – stačiatikių kaulinių rožančių. Remiantis archeologinių tyrimų metu surinktais duomenimis, kapinės datuotos XVII a. Subačiaus g. 7 antropologinė medžiaga gali būti naudojama įvairiuose moksliniuose tyrimuose. Ši medžiaga, kaip manoma, reprezentuoja istorinių laikų Vilniaus stačiatikių bendruomenę.


Individų skeletai ir dantys yra išskirtinai gerai išlikę, kruopščiai surinkti, o kaulų paviršius nežymiai paveiktas erozijos. Trys individai rasti su gerai išlikusiais plaukų fragmentais.

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

80

62 %

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

34

26 %

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

15

12 %

Iš viso saugomi 129 individai, iš jų 23 nesuaugę ir 102 suaugę (1 pav.). Vyrai ir tikėtini vyrai sudarė 48 % visų tirtų individų, o moterys ir tikėtinos moterys – 32 %. Individai, nepasiekę brandos, t.y. iki 18 m., sudaro tik 18 % visų palaidotųjų. Nagrinėjant vaikų amžiaus pasiskirstymą (2 pav.) pastebėta, kad gausiausią grupę sudaro tie, kurių amžius mirties metu buvo 1–5 metai (9 %), o naujagimių ir kūdikių (0–1 m.), mirusių per pirmuosius gyvenimo metus – akivaizdžiai trūksta (1 %). Suaugusių vyrų ir moterų mirštamumas didžiausias 40-49 m. amžiaus grupėje (3 pav.).

1 pav. Subačiaus g. 7 populiacijos struktūra (N=129).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių  visoje Subačiaus g. 7 populiacijoje (N=129).
3 pav. Suaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Subačiaus g. 7  populiacijoje (N=129).