Vilnius, Subačiaus g. 41

2014-2015 metais, archeologinių tyrimų (vadovė Justina Stankevičiūtė) metu Subačiaus gatvės 41 sklype aptiktas XVI-XVII a. senkapis.  Sklypo rytinėje dalyje esančioje kalvelės šlaite buvo atidengti 138 kapai, juose palaidoti 165 mirusieji. Ši laidojimo vieta įkurta toliau nuo miesto pagrindinių gatvių ir bažnyčių, už miesto gynybinės sienos ir Subačiaus gatvės vartų. Istoriniai šaltiniai apie šiuos palaidojimus neužsimena. Didžioji dalis kapų buvo individualūs, tačiau kapuose 14, 75 ir 111 buvo palaidota po du mirusiuosius, o kapai Nr. 4, 8, 9, 52 ir 78 – grupiniai, juose palaidota po 3–7 individus. Išskyrus grupinius kapus, mirusieji laidoti lentiniuose karstuose, galva į PV, V arba ŠV. Ši iki šiol nežinota XVI-XVII a. vilniečių laidojimo vieta išsiskiria savo netipine laidosena (daug grupinių kapų), neįprasta vieta (už miesto ribų), o taip pat skeleto patologijų gausa. Tikėtina, kad šie palaidojimai gali reprezentuoti miesto “atstumtuosius”, karų ir (arba) epidemijų aukas.


Palaikų išlikimas palyginti geras, dauguma skeletų – pilni, mažai fragmentuoti, nežymiai paveikti erozijos:

Išlikimas

n

%

Visas skeletas (>50 %)

82

49,7 %

Dalinai išlikęs skeletas (~50 %)

47

28,5 %

Fragmentiškai išlikęs skeletas (<50 %)

36

21,8 %

Iš Subačiaus g. 41 senkapio saugomi visų, t.y., 165 individų skeletai. Iš jų 92 (56%) suaugusieji ir 73 (44%) nesuaugę individai (1 pav.). Vyrai ir tikėtini vyrai sudarė 34 % visų tirtų individų, o moterys ir tikėtinos moterys – 22 %. Nesuaugę individai, iki 18 m., sudarė 44 % visų palaidotųjų. Daugiausia vaikų mirė per pirmuosius gyvenimo metus ir iki penkerių metų, o suaugusieji, tiek vyrai, tiek moterys –  30-39 m. amžiaus grupėje (2 ir3 pav.):

1 pav. Subačiaus g. 41 populiacijos struktūra (N=165).
2 pav. Nesuaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Subačiaus g. 41 populiacijoje (N=165).
3 pav. Suaugusių individų procentinis pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių visoje Subačiaus g. 41 populiacijoje (N=165).